-- Reklam Alanı 9 --

İPSALA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ MAL İRTİFAK HAKKI İHALESİ

14:04:15 | 2021-04-07
-- Adversting 5 --

     Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 30 yıl süreyle tesis edilecek irtifak hakkı ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde,  hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden İpsala Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar :                 

      a-            Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

      b-            Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Tasdikli Yerleşim Yeri Belgesi)                 

      c-            Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini veya nüfus cüzdanı örneğini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ,  özel hukuk tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye  katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a ve c) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir..

2-       İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içersinde İpsala Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

3-       Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

5-       Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir. 

İlan Olunur
ETİKET :  

Tümü