-- Reklam Alanı 9 --

İpsala Sanayi Esnafına, “Geçici İthalat Rejimi” Hakkında Sunum Yapıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ve Edirne Sanayi ve Ticaret Odası ile yapılan protokol gereği Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gümrük İdarelerinden tamir ve bakım amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek motorlu nakil vasıtaları, tarım makinaları ve parçalarına ilişkin “Dahilde İşleme İzni” kapsamında bahsi geçen eşyanın geçici ithaline ilişkin düzenlemeleri kapsayan “Geçici İthalat Rejimi” hakkında İpsala sanayi esnafına bilgi verildi.

10:52:03 | 2020-01-13
-- Adversting 5 --

İpsala Kaymakamlığı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası ortaklığında, İpsala Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda saat 14.30’da başlayan toplantıya; İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin, İpsala Gümrük Müdür Yardımcısı Ömer Yaşar ve sanayi esnafı katıldı.

 

İpsala Gümrük Müdür Yardımcısı Ömer Yaşartarafından yapılan sunumda ilk olarak Geçici İthalat Rejimi’nin tanımı şöyle yapıldı: “Serbest dolaşıma girmemiş, Mülkiyeti Yurtdışında Yerleşik Kişilere ait olan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni; Tüketime konu olmayan ve ayniyat tespiti mümkün olan eşyaya verilir.”

 

Rejimin Amacı ve Kapsamı ile ilgili; “Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Makamının Onayı ile Edirne Sanayi ve Ticaret Odası (ETSO) ile yapılan protokol gereği Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gümrük İdarelerinden (Dereköy Gümrük Müdürlüğü hariç) tamir ve bakım amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek motorlu nakil vasıtaları, tarım makinaları ve parçalarına ilişkin Dahilde İşleme İzni kapsamında bahsi geçen eşyanın geçici ithaline ilişkin düzenlemeleri kapsar.” denildi.

“Tamir ve bakım için gelen eşyaya 15 gün Rejim Süresi verilecek”

Sunumun devamında şu bilgiler aktarıldı: “Rejimin İşleyişi; bu uygulamadan Edirne Sanayi ve Ticaret Odası (ETSO) tarafında 1(Bir) yıl süre ile geçerli ETSO Teminat Kapsamındaki Üye Belgesi (TEKÜB)’e haiz firmalar yararlanabilir.

Gerekli Bilgi ve Belgeler; Dilekçe, Dahilde İşleme İzni Başvuru Formu (Gümrük Yönetmeliği Ek:55), Dahilde İşleme İzni(Gümrük Yönetmeliği Ek:56), Taahhütname, Sözlü Beyan Formu, Vekaletname (İşlemlerin Firma temsilcisi tarafından yürütülmesi Halinde), Ruhsat Fotk., TEKÜB Belgesi Örneği, Ayniyata ilişkin fotoğraflar.

Rejimin Beyanı (Giriş) Ayniyatı: Rejim beyanı Sözlü Beyan Formu ile yapılacak olup, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü sisteminden ilgili Gümrük Memuru tarafından yükümlüsünce ibraz edilen bilgi ve belgelere göre oluşturulacak, Firma temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Beyannamenin tescil işlemleri yapıldıktan sonra İdare amirince havale edilen Gümrük Muayene Memurunca eşya fiziken muayene edilerek Ayniyat işlemleri yapılmak suretiyle eşyaya isabet eden Gümrük Vergi ve Resimleri tahakkuk ettirilerek Teminata bağlanacak tutar belirlenecektir. İpsala Gümrük Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Müdürlüğünden (mülga Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü) ETSO tarafından verilen toplu Teminat Mektubunda (250.000,00.-TL) yeterli tutarın olup olmadığı ile olması halinde eşyanın geçici ithaline müsaade edilerek giriş işlemi tamamlanır.

Süre: Protokol gereği tamir ve bakım için gelen eşyaya 15 gün Rejim Süresi verilecektir.  Verilen sürenin yetmemesi durumunda, süre bitiminden önce ilgili Gümrük İdaresine gerekçesi ile müracaat edilmesi halinde ek süre verilebilecektir.

Rejimin süre başlangıcı; Gümrük İdaresince beyannamenin tescil edildiği tarih veya beyanname yerine geçen belgenin kayıt edildiği tarihtir.

Rejimin süre sonu; Tam muafiyet suretiyle getirilen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabileceği tarihtir. Yerindelik Tespiti: Geçici ithaline izin verilen eşyanın tahsis edildiği iş yeri ve mahallinde ayniyatına uygun olup olmadığının denetimi Giriş işleminin yapıldığı Gümrük İdaresince yapılacaktır.

Rejimin İbrası (Çıkış) Ayniyatı: Eşyanın yeniden ihracat işlemi geçici ithalatın yapıldığı gümrük idaresinden süresi içinde ve giriş ayniyatına uygun olup olmadığının İdarece tespiti yapıldıktan sonra çıkış Sözlü Beyan Formu ile yapılacak, gümrük personelince oluşturulan beyanname T.K.Ü. Belgesine haiz kişi tarafından imzalanarak eşya fiilen yurtdışı edilecektir.

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler: Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz. Bu hükümlerin ihlali halinde; ihlalin niteliğine göre Gümrük Kanunu’nun 241 ve 238 inci maddeleri hükümlerince İdari ceza tatbik edilir. Satılması ve/veya Sahte bilgi ve belgelerle Türkiye Gümrük Bölgesinde bırakılması halinde ise 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümlerince takibe geçilir. Geçici İthalatta İbra: Geçici ithalata konu eşyanın; Yeniden İhracı, Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, Bedelsiz olarak Gümrüğe terk edilmesi, Tasfiye hükümlerinin uygulanması, Hallerinde rejim sonlandırılır.

Teminatın İadesi/Çözümü: Geçici ithalata konu eşya işlem gördükten sonra giriş ayniyatına uygun olarak yeniden ihracı ve/veya rejimin ibra edilmesi halinde; girişinde teminata bağlanan tutar global teminat bakiyesine eklenmek suretiyle iade edilecektir. Bu işlem ilgili Gümrük İdaresince Kapıkule Gümrük Müdürlüğüne (mülga Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü) ihracat beyannamesi ve eklerinin bir örneğinin gönderilmesi suretiyle yerine getirilecektir.”

Rejimin İhlali İle İlgili Cezalar

Rejimin İhlali İle ilgili Cezalar konusunda ile şu bilgiler aktarıldı: “GK md. 238è GK md.241’de belirtilen durumlar hariç, Rejim tedbirlerinin ihlali durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı, Eşyanın İzin verilen yerlerde tespiti halinde gümrük vergileri tutarının 2 katı tutarında ceza tahsil edilir. Bu cezanın ödeme süresi içerisinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.   

Usulsüzlüklerde : GK md. 241èRejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi işlemleri,Belge/İzin süresinin bitimini takiben; bir ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde Usulsüzlük cezası 241/1 inci fıkrada belirtilen miktarın iki katı olarak, iki ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde Usulsüzlük cezası 241/1 inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak, uygulanır.”

 

İpsala Gümrük Müdür Yardımcısı Ömer Yaşar’ın yaptığı sunum sonrasında İpsala sanayi esnafıyla görüş alışverişinde bulunuldu.(Abdullah Çalışkan)
ETİKET :  

Tümü