-- Reklam Alan? 9 --

-- Reklam Alan? 10 --Koru: “Ürünümüzün fiyat?n?n; girdilerde ya?anan art??lar oran?nda olmas?n? bekliyoruz”

Ke?an Ticaret ve Sanayi Odas? (TSO) Meclis Üyesi ve çeltik üreticisi Ahmet Koru, yapt??? aç?klamada; bölgede çeltik ekimlerinin tamamland???n? ve bak?m çal??malar?n?n yap?ld???n? belirterek, hasat döneminde iyi bir fiyat?n aç?klan?p, üreticinin yüzünün gülmesini temenni ettiklerini kaydetti.

09:23:37 | 2019-06-10
-- Adversting 5 --

“Çeltik ekimi yap?lmakla i? bitmiyor”

Bölgede çeltik ekimlerinin tamamland???n? ve bak?m i?lerine geçildi?ini hat?rlatarak, sözlerine ba?layan Koru, “Havalar?n iyi gitmesiyle birlikte, çeltik ürününde iyi bir yol al?nd?. Ürün büyümeye devam ediyor. Bu süre içerisinde, yabanc? ot kontrolü gündeme geliyor. Çeltik ürününü tarlada ba?ar?l? k?lmak istiyorsak, yabanc? otlarla mücadeleye önem verip, bunlar? yok etmemiz gerekiyor. Yok edilmeli ki, kültür bitkisinden istenen verim al?ns?n. ?uanda, herkes ilaçlama tela??nda. Her geçen gün ivme artarak, ilaçlama devam edecektir. Hasat dönemine kadar bak?mla ilgili çok i?lerimiz olacak. Çeltik ekimi yap?lmakla i? bitmiyor. Bak?m? yap?lacak, su miktar?, ilaç ve gübre ayarlanacak. K?sacas?, her türlü bak?m? yapmak zorunday?z. Hasat dönemine kadar havalarda in?allah iyi gider. Hasat döneminde de, iyi bir verim, rand?man ve fiyatla sezonu tamamlamay? temenni ediyoruz.” dedi.

“?yi bir fiyat?n olu?mas?, üreticinin yüzünü güldürecektir”

“Çeltik üreticisinin bu y?l beklentisi nedir?” ?eklindeki soruya cevap veren Ahmet Koru sözlerini ?öyle tamamlad?: “Üreticiler olarak, en iyi girdileri kullanarak, bak?mlar? yaparak, yüksek verimi elde etmek için u?ra??yoruz. Hasat döneminde, iyi bir fiyat?n olu?mas?n? bekliyoruz. Biz, öncelikle verim ve üretim taraf?yla ilgileniyoruz. 2018 y?l?nda, girdi maliyetleri çok fazla artt?. Bu da, 2018 y?l?ndaki ekonomik s?k?nt?lar, 2019’da çok hissedilir ?ekilde fiyatlara yans?d?. Ürünümüzün fiyat?n?n, girdilerde ya?anan art??lar oran?nda olmas?n? bekliyoruz. ?yi bir fiyat olu?mas? durumunda, üreticinin de yüzü gülecektir. Üreticinin beklentisi kar??lan?rsa, ticarette hareketlilik çok fazla olacakt?r.”

(Haber: Deniz Ç?L – Gündem Saros Gazetesi)

 

-- Adversting 6 --


ETİKET :  ahmet koru

Tümü