-- Reklam Alanı 9 --

Solak, araç sigortalarında 2020 yılı için uygulanacak poliçe hakkında bilgi verdi

Solak Sigorta Acenteliği Şirketi Yetkilisi Hüseyin Solak, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu araç sigortası ile ilgili bilgiler verirken, 2020 yılı sigorta teminatlarını da bildirdi.

12:47:34 | 2020-01-10
-- Adversting 5 --

Zorunlu Trafik Sigortası ile ilgili olarak sigortanın kapsamı hakkında bilgiler aktaranSolak, şunları kaydetti: Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır.”

“Araç başına 41.000 TL, kaza başına 82.000 TL”

Hüseyin Solak, 2020 yılı için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Teminatları’nda limitler ve kapsama giren teminat türleri ile ilgili de bilgi vererek, “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Teminatları 2020 yılı limitleri maddi zararlar:araç başına 41.000 TL, kaza başına 82.000 TL ile belirlendi.Türkiye sınırları içinde geçerli olan sigortada teminat türleri şöyle bildirildi; a) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır. b) Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir. c) Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır. Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür. ç) Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır.”dedi.

 

“Tazminat ödemelerinde istenilecek belgeler”

Solak,sigorta kapsamındatazminat ödemelerinde istenilecek belgeler hakkında şunları aktardı: “Maddi Zararlar; Trafik Kazası Tespit Tutanağı, hak sahibi tüzel kişiler için imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri, hak sahibi gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, hak sahibine ait banka hesap bilgileri. Bedeni zararlar:sürekli sakatlık; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu. Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No. Kaza raporu. Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri. Ölüm; Kaza raporu. Veraset ilamı. Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği. Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.”

 

Hüseyin Solak, sigortayla ilgili olarak bir sonraki açıklamada Teminat Dışında Kalan Haller” konusunda ayrıntılı şekilde vatandaşlara bilgilendirme yapılacağını belirtti.

 

(Abdullah Çalışkan)

 
ETİKET :  

Tümü