-- Reklam Alanı 9 --

T.C. İPSALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/97 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

13:35:55 | 2021-05-07
-- Adversting 5 --

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)" davasında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 25.01.2006 tarih ve DAG/640-12/111 numaralı dağıtım lisansı kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak için gerekli olacak taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alındığından;

Edirne İli İpsala İlçesi Turpçular Köyü 1105 parsel sayılı (Selim GÜNGÖR) taşınmazın harita ve kadastro çalışmalar neticesinde hazırlanan istimlak haritasına göre 359,26m2'lik irtifak hakkının Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi esaslarına göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi gereğince kullanım hakkının lisans süresi boyunca Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ne daimi irtifak hakkının da Maliye Hazinesi adına tesciline ve tapu kaydı üzerindeki takyidatların tespit edilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına karar verilmesi davası açılmıştır.

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda  iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir,

2-Husumet Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilecektir,

3-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Ziraat Bankası İpsala Şubesine yatırılacaktır,

5-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

Keyfiyet 2942 Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 20.04.2021
ETİKET :  

Tümü